Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Az Onyx Egészségközpont (továbbiakban Egészségközpont), mint egészségügyi szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az Egészségközpont elsődlegesen adatfeldolgozói tevékenységet lát el, közreműködő partnerei (kezelőorvosok, betegellátók) vonatkozásában recepció működtetésével, valamint helyiségek és informatikai eszközök biztosítása által. Az Egészségközpont adatfeldolgozói tevékenysége mellett önállóan működtet laboratóriumi vizsgálat végzésére alkalmas létesítményt, továbbá weboldalt üzemeltet, mely tevékenységek vonatkozásában adatkezelőnek minősül. Az egyes adatkezelési tevékenységek leírásakor külön kiemelésre kerül, hogy ki minősül adatkezelőnek.  

Az Egészségközpont és partnerei kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egészségügyi szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Egészségközpont és partnerei elkötelezettek a személyes adatok védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Az Egészségközpont és partnerei a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Egészségközpont és partnerei által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá adatvédelmi politikájukat ügyfeleikkel, egyéb partnereikkel továbbá az Egészségközpont által üzemeltetett weboldallal és a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló online megkereséseivel kapcsolatban. 

Jelen tájékoztatóban foglaltak egyszerre vonatkoznak az önálló adatkezelő orvosokra és az adatfeldolgozóként eljáró Egészségközpontra is. 

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják: 

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.), 

– az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése: 

Érintett: az egészségközponttal kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személyek, akikre vonatkozóan és hozzájuk kapcsolódóan az Onyx Egészségközpont, illetve partnerei személyes adatokat valamilyen módon kezelnek. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet; 

Kezelőorvos: az Érintett adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak; 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez; 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

Az Onyx Egészségközpont adatai:

A működtető társaság: 
Inveszt 2013 Kft.

Képviselője
Dr. Domán István

Központi e-mail címe
info@onyxpecs.hu

Telefonszáma
0630 598 3848

Székhelye
7635 Pécs, Málics Ottó u. 9/1.

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége
dpo@onyx.hu 

Az Egészségközpont által igénybe vett al-adatfeldolgozók

Megnevezése: 
Syslog Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Központi e-mail címe: 
info@syslog.hu
Telefonszáma: 
0630 969 4504
Honlapja: 
www.syslog.hu 
Székhelye: 
7741 Nagykozár, Nyár utca 12.
Tevékenység rövid ismertetése: 
IT rendszergazda szolgáltatás 

Megnevezése: 
Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Központi e-mail címe: 
gdpr@tarhely.eu 
Telefonszáma: 
+36 1 789 2 789
Honlapja: 
www.tarhely.eu 
Székhelye: 
1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: 
https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf 
Feldolgozói tevékenysége:
Webtárhely szoláltatás

Megnevezése: 
Synlab
Központi e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@synlab.com
Telefonszáma: 
+36 1 5 888 500
Honlapja: 
www.synlab.hu
Feldolgozói tevékenysége:

Laboratóriumi vizsgálatok végzése

Az Ön adatkezelője

Attól függően, hogy mely partnerünk szolgáltatását veszi igénybe, az Ön tényleges adatkezelője ennek megfelelően alakul. 

Partnereinknek (az Ön lehetséges adatkezelőinek) szánt üzeneteit az Egészségközpont ügyfélszolgálata továbbítja a címzett felé.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

Az Egészségközpont jelen tájékoztató hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének adatkezelései az érintett önkéntes hozzájárulásán, az adatkezelő jogi kötelezettségén vagy jogos érdekén alapulnak, valamint szerződés teljesítéséhez kapcsolódnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az Egészségközpont adatkezelői a személyes adatokat, csak a jelen tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre aranyban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Az Egészségközpont weboldalán csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a Weboldal rendeltetésszerű működéséhez, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kommunikációhoz. 

Az Egészségközpont a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Felhívjuk az Egészségközpont adatkezelői részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő

Az Egészségközpont személyes adatokat csak előre meghatározott és egyértelmű célokból kezelhet, valamint dolgozhat fel. Általánosságban elmondható, hogy az Egészségközpont ügyfeleinek adatait szakhatósági engedélyhez kötött egészségügyi ellátás céljából kezeli. Az egyes adatkezelések céljai különösen a következők lehetnek: 

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések:

  • Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
  • Egészségügyi panasz vagy betegpanasz kezelése
  • Gyógykezelésekkel kapcsolatos adatkezelések:
  • Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása
  • Gyógykezelési tevékenységek végzése
  • Az érintett egészségi állapotának nyomon követése
  • Vagyonvédelmi célú adatkezelés
  • Számlakiállításhoz kapcsolódó adatkezelés
  • Az Egészségközpont weboldalával kapcsolatos adatkezelések
  • Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg az Egészségközpontot, szükséges az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelni. 

Az Ön adatkezelője: Az Egészségközpont.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön közvetlenül az Egészségközpont ügyfélkapcsolati pontját (recepció) keresi fel, úgy rögzítésre kell, hogy kerüljön az e-mail címe, neve, illetve telefonszáma és ezeket az ügyfélkapcsolati szolgáltatás nyújtásához (például időpontfoglalás, tájékoztatáskérés) szükséges mértékben és időtartamban az Egészségközpontnak kezelnie kell. Ezáltal biztosítható az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása. 

Személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Az Ön személyes adatait kizárólag az ügyfélkapcsolati szolgáltatása teljesítése érdekében kezeli az Egészségközpont. Ennek megfelelően, személyes adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül az Egészségközpont törli, kivéve, ha egyedi esetben, az Egészségközpont vagy az adatkezelők valamelyikének jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre nem áll módunkban válaszolni. 

Adattovábbítás: Az így gyűjtött személyes adatok semmilyen formában nem kerülnek továbbításra harmadik személyek felé.

Gyógykezelés céljából történő adatkezelés

Az adatkezelő orvosok, kivételesen az Egészségközpont tevékenységük ellátáshoz szükséges mértékben kezelik az Ön adatait. 

Az Ön adatkezelője: Az Ön kezelőorvosa, kivéve laborvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat, mely esetben az Egészségközpont önálló adatkezelőként jár el. 

Az adatkezelés jogalapjai: 

az egészségügyi tárgyú szerződés teljesítése a szerződésben szereplő személyes adatok tekintetében, 
bizonyos egészségügyi, valamint szermélyazonosító adatok kezelését és továbbítását törvény (Eüak.) írja elő, így azok az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek,
törvényi felhatalmazás hiányában az érintett kifejezett hozzájárulása minden egyéb egészségügyi személyes adat vonatkozásában.
Az adatkezelés célja: Az eredményes gyógykezelés megvalósítása. Ennek keretében elsődlegesen az egészség megőrzésének, javításának és fenntartásának előmozdítása, valamint az egészségi állapot nyomon követése. 

Személyes adatok köre: Az Ön személyazonosító adatai, egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (különösen a betegség megnevezése, a kezeléshez használt gyógyszerek), leletezési adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII törvény (Eüak.) 30. § (1) előírásai szerint: 

az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, zárójelentést pedig 50 évig köteles az adatkezelő megőrizni;
a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet, a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni;
A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók.
A megkötött szerződés esetén a megőrzési idő a Polgári Törvénykönyv által megállapított 5 éves elévülési időhöz igazodik. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megdásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, a szerződés megkötését, valamint a gyógykezelés elvégzését.

Adatovábbítás: A kezelést végző orvos (adatkezelő) az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokat, amennyiben azt az érintett kifejezetten meg nem tiltja, továbbíthatja az érintett választott háziorvosának. 

A személyes adatok szintén továbbítandók minden olyan esetben, amikor törvény azt kötelezően előírja. Ilyen esetek lehetnek a közegészségügyi, járványügyi és munkaügyi célból történő adattovábbítások az egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a munkaügyi hatóság felé (Eüak. 15/A. § (1)).

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A számviteli törvény formai követelményeinek megfelelő számla kiállításához szükséges lehet természetes személy ügyfelek személyes adatait kezelni.

Az Ön adatkezelője: A szolgáltatástól függően az Egészségközpont vagy az Ön kezelőorvosa.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Számviteli törvény)

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás

Személyes adatok köre: Név, lakcím, adóazonosító jel

Az adatkezelés időtartama: 8 (+2 töredék) év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül az Egészségközpont elzárkózik a szerződéskötéstől.

Vagyonvédelem

Az Egészségközpont (Pécs, Szigeti út 41.) telephelyén Zártláncú televíziós megfigyelő rendszer működik.

A kamerák látószöge: Összesen 5 db kamera került felhelyezésre. 2 db az épület keleti bejáratához, 2 db az ügyféltérben, 1 db az északi bejáratnál.

Az adatkezelő: Az Egészségközpont.

Az adatkezelés célja: Az élet, testi épség és egészség megóvása, valamint vagyonvédelem

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke

Személyes adatok köre: A belépők arcképmása, illetve a felvételeken esetlegesen látszó egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a rögzítést követő 3 munkanap

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Plug In-ek és beépülő modulok

Az Egészségközpont weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó PlugIn-ek működnek. 

Google Térkép
Szolgáltató
Google Inc.
Célja, működése
Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.
A kezelt személyes adatok
Böngészéssel kapcsolatos adatok; IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a szolgáltató weboldalának URL címe.
Adatkezelési tájékoztatója
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
YouTube
Szolgáltató
Google Inc.
Célja, működése
videotartalom-megjelenítő szolgáltatás
A kezelt személyes adatok
Böngészéssel kapcsolatos adatok; IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a szolgáltató weboldalának URL címe.
Adatkezelési tájékoztatója
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=hu&visit_id=636741644254208580-936693342&rd=1 
Facebook
Szolgáltató
Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited)
Célja, működése
Facebook widgetek elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához
A kezelt személyes adatok
Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe
Adatkezelési tájékoztatója
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram
Szolgáltató
Facebook Inc.
Célja, működése
Instagram widgetek elérést biztosítanak az Instagram szociális hálójához
A kezelt személyes adatok
Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe
Adatkezelési tájékoztatója
https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest
Szolgáltató
Cold Brew Labs Inc.
Célja, működése
Pinterest widgetek elérést biztosítanak a Pinterest szociális hálójához
A kezelt személyes adatok
Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe
Adatkezelési tájékoztatója
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

Twitter
Szolgáltató
Twitter Inc.
Célja, működése
Twitter widgetek elérést biztosítanak a Pinterest szociális hálójához
A kezelt személyes adatok
Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe, látogatott oldalak. 
Adatkezelési tájékoztatója
https://twitter.com/en/privacy 

Az oldalon elhelyezett Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter ikonokra kattintva a böngésző az Egészségközpont saját hivatalos Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter oldalára navigálja Önt. 

Jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi irányelvek irányadóak a közösségi oldalakon történő adatkezelésekre is. 

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az Ön adatkezelője: Az Egészségközpont.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: Az Egészségközpont közösségi hivatalos oldalainak (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter) működtetése. 

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön az Egészségközpont közösségi oldalain önmagáról közzétesz. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatfelvételt (pl.: hozzászólás írása) számított 5 éves elévülési időn belül az adatok törlésre kerülnek.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

Az Egészségközpont közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az Egészségközpont és a Facebook Ireland Limited között.

Sütik („Cookie”)

Az Egészségközpont weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az Egészségközpontnak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az Ön adatkezelője: Az Egészségközpont.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, webanalitikai mérések végzése.

Személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, nyelv preferencia

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a megadástól számított egy évig kezeljük. Az egy év leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldal látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát és ezáltal minőségi felhasználói élményt nyújthasson az Egészségközpont Önnek. 

Általánosságban a sütik három csoportra bonthatók:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a Egészségközpont weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütikről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Az Egészségközpont által használt sütik a weboldal működése szempontjából további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik. 

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek. 

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása) Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét a többi webhelyen. 

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalunkon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalunkat látogatja. 

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a Szolgáltató marketing célokra nem használja fel. 

Neve
Célja
Típusa
Élettartama
pll_language
A felhasználó nyelvi beállításainak mentése
Funkcionális süti /állandó/belső
1 év
_ga
Google analitikai süti, amely egy véletlenszerű számmal azonosítja és egyúttal megkülönbözteti egymástól a felhasználókat
Analitikai süti/állandó/külső
2 év

Az Egészsgközpont analitikai sütiket használ

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

Google Analytics
Szolgáltató
Google Inc.
Célja, működése
Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.
Adatkezelési tájékoztatója
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer/Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9 
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

a hozzájárulás visszavonásának joga;
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
helyesbítéshez való jog;
adatkezelés korlátozása;
törléshez való jog;
tiltakozáshoz való jog;
adathordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Egészségközpontnak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Egészségközpont valamely adatkezelője egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből visszaállíthatatlanul töröljük. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról, az Adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés céljai;
az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
a személyes adatokat az Adatkezelő által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Egészségközpont a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

Az Egészségközpont az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Az Egészségközpont olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az Egészségközpont az adatkezelés során megőrzi 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az Egészségközpont szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az érintettekre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. 

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az együttműködő partnerek, mint adatkezelők, az Egészségközpont, mint adatfeldolgozó, az Egészségközpont munkatársai, valamint az Egészségközpont al-adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az Egészségközpont számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, az alábbi elérhetőségeken: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Egészségközpontnak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentéséhez forduljon az Onyx Egészségközpont Adatvédelmi Tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségen:                    

E-mail: dpo@onyx.hu